• Milí rodičia, poplatok za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je potrebné uhradiť na číslo účtu: MŠ - SK32 0900 0000 0051 1752 2323. Mesačný poplatok od 1. 4. 2023 je 75 € .Školné je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci