• O nás

     • Materská škola na Jankolovej ulici 8 v Petržalke je 4-triedna materská škola.  Bola prvou dostavanou materskou školou na sídlisku Ovsište a  dňa 1.4. 1978 slávnostne odovzdaná do užívania.

      Sídli v lokalite, ktorá je lemovaná lužným lesom, hrádzou a Dunajom, čo dáva možnosť úzkeho kontaktu s prírodou. Špecifikom lokality je blízky dostihový areál, chov koní, novovybudovaný hokejový štadión a park na Ovsištskom námestí.

      Areál materskej školy je priestranný a jeho súčasťou je školský dvor s množstvom zelene, hernými atrakciami, pieskoviskami . Na malom dopravnom ihrisku (v rámci školského dvora) sa deti pri jazde na odrážadlách, či detských bicykloch učia riešiť dopravné situácie. Vonku na šachovnici tiež trénujú prvé kroky ku veľkým šachovým turnajom.

       

      Čím sa líšime od ostatných materských škôl v okolí?

      V našej materskej škole okrem dostatočného pohybu detí na čerstvom vzduch preferujeme aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti systematickým aplikovaním metodiky „Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina“. Realizuje sa formou popoludňajšej krúžkovej činnosti pre deti, ktoré sa v danom školskom roku zapísali do základnej školy. Krúžok vedú skúsené učiteľky v mesiacoch marec – máj.

      Okrem toho spolupracujeme s neďalekou knižnicou, so Základnou školou na Pankúchovej 6, CPPPaP  a pod. Predovšetkým sa však snažíme pripraviť deťom prostredie a aktivity tak, aby boli spokojné, šťastné, mali dostatok priestoru na hru, spoznávali nepoznané a vyskúšali nevyskúšané, aby mali tie najkrajšie spomienky na dni prežité v Materskej škole na Jankolovej ulici 8.