• 2015 Projekt: Stroje a vynálezy Majstra Dieselka

    • V termíne od septembra 2015 do novembra 2015 sme v našej materskej škole s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia úspešne zrealizovali projekt „Stroje a vynálezy Majstra Dieselka“.

     Najstaršie deti s pani učiteľkami najskôr spoločne vymysleli a zhotovili  Majstra Dieselka, ktorý v svojom „počítači navrhoval rôzne technologické postupy pre zostavovanie dopravných prostriedkov“. Ďakujeme pánovi Brezinovi za zostavenie počítača pre Dieselka 

     Realizovaný projekt bol zameraný na doplnenie poznania z dopravnej výchovy, rozvíjanie technických zručností, ale aj priestorové vnímanie. Schopnosť spolupracovať vo dvojici, či v skupine si deti od troch do šiestich rokov rozvíjali konštruovaním a zhotovovaním dopravných prostriedkov a strojov, z rôznych druhov stavebníc a recykolavateľného materiálu. Zároveň realizácia projektu prispela k prehlbovaniu spolupráce s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí projekt podporili a  spolu s deťmi vytvorili nádherné dopravné prostriedky.  

      

     Všetky vytvorené vozidlá nájdete v Encyklopédii Majstra Dieselka.

     Aktivity v projekte boli rozvrhnuté tak, aby na ich realizácii dokázali participovať všetky deti materskej školy od 3 – 6 rokov. K tomu smeroval aj výber zakúpených stavebníc Magformers, ktoré umožňujú ľahkou manipuláciou zhotoviť priestorové telesá už deťom od troch rokov. Presvedčte sa aké sú naše deti šikovné:

     Deti nielen konštruovali, ale  si aj:

     • rozprávali o strojoch, prístrojoch a dopravných prostriedkoch minulosti a budúcnosti. Vymýšľali a na digitálny mikrofón nahrávali hádanky.
     • riešili úlohy zamerané na bezpečnosť na cestách v pracovnom zošite, ktorý priniesla pani policajtka,
     • riešili  úlohy na interaktívnej tabuli v edukačnom softvéri Výlety šaša Tomáša, ktorými si rozvíjali priestorovú predstavivosť,
     • vymýšľali dramatické etudy, v ktorých simulovali dopravnú nehodu a záchranársku akciu napríklad pri požiari a pod.
     • kreslili stroje a prístroje minulosti a budúcnosti, ktoré potom boli naskenované a použité aj na vytvorenie diplomu.
     • Diplom sme udelili aj pánovi Sovákovi za pomoc s vypracovaním projektu, ĎAKUJEME. A pánovi Brezinovi za pekný workshop o elektrine a jej využívaní v domácnosti, ĎAKUJEME. Deti si so záujmom vyskúšali ako funguje ventilátor, vypínač, prezreli si kábliky ktorými prúdi elektrina a dozvedeli sa aj o tom, ako sa elektrina využíva správne a kedy je nebezpečná. Na záver hádali, či sa dá chytiť vzduch a pozorovali niekoľko pokusov.

     Aktivity sme nerealizovali len v triedach a v priestoroch budovy materskej školy. Nakoľko sme dostali od Nadácie Volkswagen Slovakia aj dva digitálne fotoaparáty, najstaršie deti odfotografovali dopravné značky v blízkosti materskej školy. Zistili, na ktorých miestach si treba dávať najväčší pozor pri prechádzaní na druhú stranu, kde sú dôležité križovatky a ktorá cesta spoľahlivo vedie k materskej škole. Vyskúšali si ako sa správne prechádza cez prechod pre chodcov a pripomenuli si ako sa volajú dopravné značky v okolí a čo nám oznamujú, prikazujú a pod. Potom Majstrovi Dieselkovi vytvorili mapu okolia materskej školy.

     Ako sa správne jazdí si deti vyskúšali pod odborným vedením mestských policajtov mestskej časti Petržalka. Ujovia policajti priniesli zo sebou svetelnú signalizáciu a všetko potrebné na to, aby sa naše dopravné ihrisko premenilo na ozajstnú cestu. Pravidlá dodržiavali aj najmladšie deti a ujovia policajti im pri tom trpezlivo radili. Prežili sme spolu s nimi krásne dopoludnie a patrí im naše poďakovanie. Rovnako ako pani policajtke, ktorá nám o pár dní neskôr  porozprávala aj o tom, ako sa nosí policajtská čiapka, a ktoré čísla sú pre záchranu života dôležité. Priniesla tiež pracovné zošity so zaujímavými úlohami o bezpečnosti na cestách.

     V závere projektu, sme si spoločne vo vstupnej hale materskej školy vytvorili naše mesto. Nalepili sme cesty, “vybudovali” budovy a naaranžovali sme všetky výrobky vystavené na výstave do priestoru.

     Bola to pekná bodka za aktivitami dvojmesačného projektu, z ktorého deťom zostane nielen plno zážitkov, fotografií ale aj magnetické stavebnice Magformers, ktoré si deti hneď obľúbili a dva digitálne fotoaparáty, ktorými deti budú dokumentovať svoje výtvory a ďalšie zážitky prežité s kamarátmi v našej materskej škole.

     Ešte raz ďakujeme nielen Nadácii Volkswagen Slovakia za materiálnu pomoc, ale aj Ing. Borisovi Sovákovi za pomoc s vypracovaním  projektu, pánovi Brezinovi za pútavú aktivitu o elektrine a pomoc s výrobou Dieselkovho počítača, všetkým dospelákom, ktorí sa stali našimi spoluhráčmi a pani učiteľkám, ktoré aktivity deťom  pripravili a spoločne s deťmi realizovali.

     Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky  s Dieselkom, ktorý s nami teraz býva v materskej škole:)