• Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

      19. 2. 2021

      Oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa od 22.2.2021 v MŠ Jankolova 8 obnovuje prevádzka pre deti:

      • ktoré sú rok pred nástupom do základnej školy (predškoláci);
      • zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry;
      • zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

      Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. – 16.30 hod.

      Zákonný zástupca:

      • Predkladá pri nástupe do materskej školy písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu.
      • Odovzdá deti pri vstupe pedagogickému zamestnancovi.
      • Zabezpečí dieťaťu do jeho skrinky minimálne 3 rúška/deň, každé samostatne zabalené v hygienickom vrecúšku, nakoľko deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nosia rúška. (Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať ani počas týždňa dopĺňať novými deťmi. )
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení  v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

      • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
      • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Veríme, že spolu s Vami sa nám podarí úspešne zvládnuť tento prvý krok k naštartovanie dochádzky do materskej školy a postupne sa budú môcť k nám pridať aj ostatné detičky.

      Rúška pre deti ani personál nie sú príjemné, ale chránime nimi nielen deti vzájomne, ale aj personál materskej školy, aby sme sa mohli stretávať bezpečne a dlhodobo. 

      Verím, že sa vzájomnou ohľaduplnosťou naučíme fungovať aj za novej situácie a spoločne urobíme všetko v prospech vzdelávania detí 

      Tešíme sa na pondelok!

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnostiprevadzka_MS_od_22_02_2021_(3).pdf​​​​​​​.docx

      Cestne_prehlasenie.docx

      prevadzka_MS_od_22_02_2021_.pdf

     • Prerušenie prevádzky od 15.2. - 19.2.2021

      8. 2. 2021

      Oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 15.02.2021 minimálne do 19.02.2021. O každej zmene Vás budeme informovať.

      Pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti bude naďalej v prevádzke MŠ Bzovícka.

      V prípade, že spĺňate stanovené podmienky a potrebujete dieťa umiestniť do MŠ Bzovícka, je potrebné kontaktovať najskôr riaditeľku MŠ Jankolova a prosím priložiť čestné prehlásenie.

       

      Čestné prehlásenie