• Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

      6. 4. 2021

      Vážení rodičia,

      v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

      • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

      • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
      • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

      Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: msjankolova@petrzalka.sk

     • Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

      6. 4. 2021

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

      Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne

      od 03. mája do 07. mája 2021:

       

      v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod.

      v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia buď:

      • osobne,
      • alebo v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky,
      • alebo prostredníctvom e-mailu (sken žiadosti),
      • alebo poštou.

      Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

       

      Podmienky pre  prijímanie  detí do materských škôl /ďalej len MŠ:

      Na základe žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ Jankolova 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka /ďalej „mestskej časti“/,  budú prijímať:

      V zmysle § 59 ods. 1,2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prednostne prijímané:

      • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

      V zmysle § 59 školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie dieťa plní v obci, kde má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ.

       

      V zmysle § 59 ods.2 školského zákona určuje riaditeľka MŠ Jankolova 8, Bratislava  ostatné podmienky prijímania detí:

      • deti, ktoré nedovŕšili do 31.8.2021 piaty rok veku ale zákonný  zástupca bude v šk. roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; je nutné k žiadosti priložiť aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej ulici) ;
      • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Jankolova aj v školskom roku 2021/2022;
      • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
       • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
       • deti,, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
       • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ o prijatí dieťaťa rozhodne do 15.06.2021

       

      Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je zverejnená na webovom sídle MŠ v časti Pre rodičov - Administrácia - Dokumenty a tlačivá.

       

      Usmernenie_Spády_Povinné predprimárne vzdelávanie 2021/2022

      MČ Bratislava Petržalka_Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí do MŠ