• Stretnutie zákonných zástupcov len novoprijatých detí

      23. 8. 2021

      Dňa: 30.8.2021

      Kde: ŠKOLSKÝ DVOR MŠ JANKOLOVA

      Čas: 14.00 h.

       

      Program stretnutia bude zameraný na poskytnutie základných informácií o nástupe detí do MŠ a kontrolu poskytnutých kontaktných údajov.

       

      • V prípade, že ste posielali sken žiadosť e-mailom, je potrebné priniesť originál žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorá bola potvrdená lekárom (NEVYPISUJTE NOVÚ).
      • fotokópiu preukazu poistenca,
      • ak má dieťa alergiu, je potrebné priniesť doklad od odborného lekára (len potvrdenie od pediatra nestačí).

       

      Dieťa bude v materskej škole potrebovať:

      • prezuvky nie prezuvky na šnurovanie. Nie crocsy ani šľapky, nakoľko nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, 
      • hrebeň (pre dievčatá), 
      • náhradné oblečenie podľa sezóny uložené v papierovej alebo látkovej taške – VŠETKO PODPÍSANÉ 
      • detský ruksak (odporúčame nie úplne maličký), do ktorého sa deti zbalia popoludní pri odchode na školský dvor.

      Všetko si vloží do skrinky v šatni, ktorú si dieťa vyberie pri príchode. Rodič do pripraveného hárku zapíše, ktorý obrázok na skrinke si dieťa vybralo.

      • Všetky osobné veci JE NUTNÉ označiť menom alebo značkou, ktorú dieťa rozpozná.
      • Do skrinky nedávajte  deťom žiadne jedlo, pitie ani hračky
      • Rovnako je potrebné počas školského roku kontrolovať deťom vrecká oblečenia, aby nenosili v nich sladkosti, ktoré by prípadne mohli spolu s kamarátmi vonku zjesť bez vedomia učiteľky a tým  ohroziť seba, prípadne kamarátov – alergikov. 

       Každé dieťa má mať osvojené základné hygienické a stolovacie návyky:

      • popoludňajší spánok zvládne bez plienky a pomočenia,
      • vie odpočivať bez cumlíka a nenahrádza ho prstami,
      • používa WC, 
      • vie si umyť ruky pod tečúcou vodou a použiť papierovú utierku na utretie,
      • vie sa samostatne najesť a piť z pohára (nie z flaše s cumlíkom alebo slamkou),
      • pri stolovaní používa lyžicu,
      • pozná si svoje veci,
      • je aktívne pri obliekaní/vyzliekaní, obúvaní/vyzúvaní (tzn., že potrebuje len čiastočnú pomoc ale vynaloží úsilie na obliekanie aj samé),
      • o svojich potrebách vie komunikovať včas,
      • vie vydržať určitý čas bez prítomnosti rodiča.

      Všetky novoprijaté deti sú do našej materskej školy prijaté najskôr na adaptačný pobyt.

      Prvé dva týždne sa deti budú adaptovať na prostredie postupne v MŠ len dopoludnia v čase

      od príchodu dieťaťa (potrebné je prísť najneskôr do 8.00 hod.) – 11.30 hodiny ( okrem predškolákov).

      Spravidla na základe zvládnutej adaptácie na prostredie materskej školy, riaditeľka po dohovore s  triednou učiteľkou, od 3. týždňa rozhodne aj o popoludňajšom pobyte dieťaťa v MŠ. V prípade nutnosti bude adaptačný pobyt po dohovore s rodičom upravený podľa individuálnych potrieb dieťaťa.

      Žiadame rodičov, aby si zorganizovali svoje povinnosti s prihliadnutím na uvedené pokyny a tešíme sa na stretnutie a spoluprácu :)

     • Oznam o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      1. 8. 2021      Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

      Na základe pokynov ÚPSVaR je potrebné, aby zákonní zástupcovia tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. a ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

      • Mgr. Kvetoslava Biljnjová, kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk, +421-2-68 288 857, 0947 487 062
      • Mgr. Jana Guľová, jana.gulova@petrzalka.sk, 0947 487 498